SPIES framework = Social-Physical-Intellectual-Emotional-Spiritual

Bạn tôi mới giới thiệu một mô hình các hoạt động trong ngày để có cuộc sống vui vẻ hơn khi cách ly xã hội: SPIES bao gồm Social-Physical-Intellectual-Emotional-Spiritual. Sau đây là các hoạt động cụ thể:

  • Social (Tương tác xã hội): Bạn nên dành thời gian hàng ngày để…

Nguồn: https://news.sky.com/story/coronavirus-what-is-viral-load-and-why-does-it-matter-for-covid-19-11963393

Như đã hứa, tôi đã tìm hiểu giải pháp của Apple và Google về truy vết Covid-19. Tôi đã viết phần mềm mẫu cho phiên bản 1.2 của định dạng mật mã của giải pháp đó. Các bạn có thể xem tại:

https://github.com/vietlq/exponot

Từ phiên bản 1.1 ngày 23/4/2020, họ…

Khi không thể mua bữa sáng hay ăn sáng ở ngoài, bạn cần phải nấu ăn thật nhanh và gọn. Tôi mới học được món pancake thông thường và pancake có chuối. Tôi hướng dẫn cách làm pancake chuối trong bài viết này.

Thành phẩm: Pancakes chuối với nhân double cream đánh kỹ và mứt dâu tây

Có hai công thức dễ học theo:

Viet

A passionate investment tech software engineer who makes noodles.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store